Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Процедури след 15.04.2016„Възлагане на обществен превоз на пътници по част от линиите на общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево” за линиите: Севлиево – Дамяново и Севлиево – Енев рът"
Предмет на обществената поръчка е "Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии Севлиево-Дамяново и Севлиево-Енев рът, които са част от общинската транспортна схема от квотата на Община Севлиево". Място на изпълнение - на територията на община Севлиево, съгласно утвърденото маршрутно разписание. Правно основание - чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП. Поръчката е публикувана под номер в РОП    00189-2018-0028 Създадена...
виж още»
”Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона”
Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния...
виж още»
“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
“Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на път GAB1169/III-404, Севлиево – Крушево – Младен – яз. „Ал. Стамболийски”. Участък от км. 0 +000 до км. 13 +730”
виж още»
Авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на ОУ "В.Левски" с.Шумата, общ.Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ. Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.79, ал.1, т.3 от ЗОП Създадена на 22.10.2018г. Поръчката...
виж още»
Осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с.Шумата, община Севлиево“
Предмет на обществената поръчка е предоставяне на услуга по осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект: "Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: "Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище "Васил Левски" с.Шумата, община Севлиево, съгласно изискванията на чл.162 от ЗУТ.  Авторският надзор се осъществява по всички части на инвестиционния проект. Процедурата е по реда на чл.182, ал.1, във връзка...
виж още»
„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”; Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево” Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново” Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.
Финансирането на поръчката и по четирите обособени позиции се осъществява по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците...
виж още»
„Избор на изпълнител за доставка на необходимите машини и техника за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново”; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”;
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 437 000,00 (четиристотин тридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, по обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново” с прогнозна стойност 204 000.00 /двеста и четири хиляди/ лева без ДДС; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”...
виж още»
Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1, предложение 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за възлагане на обществена поръчка с предмет: "ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО - РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В УПИ III, КВ. 11 ПО ПЛАНА НА ГР. СЕВЛИЕВО"
Извършването на СМР трябва да се осъществи в масивна едноетажна сграда, находяща се в УПИ III, кв. 11 по плана на гр. Севлиево. В нея са разположени 4 броя стаи, коридор, фоайе, 2 броя санитарни помещения и складови помещения. Предмет на настоящата поръчка е частична подмяна на дограмата, частична подмяна на осветителни тела, ремонт на санитарни помещения и вътрешно боядисване. Настоящата поръчка е публикувана в РОП под номер: 00189-2018-0022 Създадена на дата 15.10.2018г.
виж още»
„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“
Предметът на обществената поръчка е: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на съоръжение за компостиране на био-отпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево.”Източник на финансиране: с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова...
виж още»
„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”
         Предмет на обществената поръчка е „Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”.Изпълнението ще се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307,24 лв. ( четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна...
виж още»

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево