Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Наредби

 НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Севлиево Дата на качване: 13.11.2017

 НАРЕДБА за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 27.09.2017

 Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево, приведена в съответствие с решение № 133/25.07.2017 г. на Общински съвет - Севлиево Дата на качване: 31.07.2017

 Наредба за условията и реда за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево, приведена в съответствие с решение № 77/10.07.2017 г. на Административен съд-Габрово Дата на качване: 31.07.2017

 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, приведена в съответствие с решение № 56/16.06.2017 г. на Административен съд-Габрово Дата на качване: 04.07.2017

 НАРЕДБА за условията и реда за престой и паркиране на територията на гр.Севлиево, приведена в съответствие с решение № 32/10.05.2017 г. на Административен съд-Габрово Дата на качване: 04.07.2017

 НАРЕДБА за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на качване: 10.04.2017

 НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 17.02.2017

 Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 05.10.2016

 НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Севлиево Дата на качване: 05.10.2016

 НАРЕДБА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 03.08.2016

 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево Дата на качване: 01.08.2016

 НАРЕДБА № 1 за обществения ред в община Севлиево Дата на качване: 05.10.2015

 НАРЕДБА за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево

 НАРЕДБА за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Севлиево

 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 НАРЕДБА за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Севлиево

 НАРЕДБА за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево

 НАРЕДБА за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд

 НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Севлиево

 НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на община Севлиево /в сила от 01.01.2010г./

 НАРЕДБА за условията и реда за принудителното премахване на опасни сгради на територията на община Севлиево

 НАРЕДБА за организацията и дейността на клубовете за пенсионерите и инвалидите в община Севлиево

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево