Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”Изпълнението на поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307.24 лв. (четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Линк за сваляне на работния проект https://dox.abv.bg/download?id=129fdff69b

 
00189-2018-0030

Поръчката е с номер в РОП 

Създадена на дата 03.12.2018г.

  Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 22.03.2019

 Договор ОП-4 Дата на качване: 22.03.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 11.02.2019

 Доклад Дата на качване: 11.02.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 11.02.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 11.02.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 05.02.2019

 Протокол №1 Дата на качване: 15.01.2019

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 05.12.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 05.12.2018

 Документация Дата на качване: 05.12.2018

 КСС Дата на качване: 05.12.2018

 Образци Дата на качване: 05.12.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 05.12.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 05.12.2018

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево