Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Новини по проект „Повишаване квалификацията на служителите в Община Севлиево“Подписан е договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Севлиево“

На 07.08.2014 г. беше подписан договор между община Севлиево и Министерството на финансите, Управляващ орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Севлиево“. Проектното предложение беше подадено от общинска администрация през началото на годината по Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси“, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14. Целите на проекта са повишаване на мотивацията на служителите в Община Севлиево и подобряване на техните професионални знания и умения за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им. Общата стойност на проекта е 109 774,78 лева. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Начална пресконференция по проект „Повишаване квалификацията на служителите в община Севлиево“

На 31. 10. 2014 г. от 10.00 часа в зала 200 на Община Севлиево се проведе начална пресконференция по проект BG051PO002/13/2.2-14 „Повишаване квалификацията на служителите в Община Севлиево“, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Основната цел на проекта е да се повиши компетентността  на служителите в общинска администрация чрез квалификационни и мотивационни обучения. Основните дейности включват както индивидуални, така групови обучения за всички служители в Администрацията. В продължение на 14 учебни часа общо 40 души ще бъдат обучавани за работа със специфични групи граждани. 15 души от ръководния състав на Общината и 29 кметове и наместници ще бъдат обучавани как да тълкуват и прилагат законодателството в местното самоуправление. Сред дейностите по проекта са заложени обучения с програмните продукти MS POWER POINT и MS ECXEL.  Очакваните резултати са повишено ниво на професионални умения и квалификация, както и по-добра мотивация и високо ниво на обслужване на гражданите.   Дата на качване: 13.03.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi