Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Наредби

 Наредба №1 за обществения ред в Севлиево Дата на качване: 08.04.2024

 НАРЕДБА за условията и реда за престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на гр.Севлиево, приведена в съответствие с решение №79/22.05.2018 г. на Общински съвет Севлиево Дата на качване: 10.07.2024

 НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево Дата на качване: 04.01.2024

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево Дата на качване: 23.06.2023

  Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Севлиево Дата на качване: 04.04.2023

  Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдружения по Закона за юридическите лица с нестопанска цел Дата на качване: 04.01.2023

 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево Дата на качване: 16.09.2022

 Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост Дата на качване: 06.04.2022

 Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища Дата на качване: 06.04.2022

 Наредба за дейностите по управление на отпадъците на територията на Община Севлиево Дата на качване: 27.10.2021

 Наредба за управление на общинските пътища в община Севлиево, приведена в съответствие с решение № 096 от 27.05.2021 г.. на Общински съвет - Севлиево ( Дата на качване: 03.06.2021

 Наредба за реда за управление на горските територии, собственост на община Севлиево Дата на качване: 10.05.2021

 НАРЕДБА ЗА ОБЕМА НА ЖИВОТНОВЪДНАТА ДЕЙНОСТ И МЕСТАТА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 02.04.2021

 НАРЕДБА за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за рекламната дейност на територията на община Севлиево Дата на качване: 02.04.2021

 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КЛУБОВЕТЕ ЗА ПЕНСИОНЕРИТЕ И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 20.05.2020

 НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 17.09.2019

 Наредба за именуване и преименуване на общински обекти и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Севлиево. Дата на качване: 03.06.2019

 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ОТ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО НА ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ И ПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ОБЕКТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО Дата на качване: 02.04.2019

 Наредба за определяна на условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти, които ще се финансират чрез дългосрочен дълг Дата на качване: 21.01.2019

 НАРЕДБА за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Севлиево, приведена в съответствие с решение № 55-2018 на Административен съд - Габрово Дата на качване: 05.06.2018

 НАРЕДБА за определяне и предоставяне на прилежаща площ - частна и общинска собственост на община Севлиево към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост Дата на качване: 30.04.2018

 Наредба за условията и реда за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Севлиево, приведена в съответствие с решение № 77/10.07.2017 г. на Административен съд-Габрово Дата на качване: 31.07.2017

 НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Севлиево Дата на качване: 17.02.2017

 НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 НАРЕДБА за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделски земи от общински поземлен фонд

 НАРЕДБА за условията и реда за принудителното премахване на опасни сгради на територията на община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi