Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Домашен социален патронажДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ

 

  • Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/

 

Какво представлява услугата?

Домашният социален патронаж предоставя социалната услуга „Ежедневно приготвяне и доставка на храна /кетъринг/“, предоставяне на услуги свързани със закупуване на лекарства или др. необходими продукти, съдействие при изготвяне на документи обслужва града и 14 населени места на територията на общината. Услугата се изпълнява ежедневно в рамките на работните дни.

Кой може да ползва услугата?

Капацитетът на услугата е до 350 души и потребители могат да бъдат:

  • хора в надтрудоспособна възраст;
  • хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването.

Има ли такса за ползване на услугата?

Таксата на услугата се определя от това какво включва избрания порцион.

  • Осигуряване на топъл обяд в община Севлиево

Какво представлява услугата?

От януари 2023 г. услугата се финансира по проект №BG05SFPR003-001-0214-C01 по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс за предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се лица от общината. Операцията е продължение на идентични такива в рамките на предишния програмен период 2014-2020. Конкретната цел на проекта е справяне с материалните лишения чрез предоставянето на храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица, включително децата, и прилагане на съпътстващи мерки, които подпомагат социалното им приобщаване, като е увеличен броя на лицата, които могат да бъдат включени. От 23.01.2023 г. 100 лица от цялата община получават супа, основно ястие, хляб и най-малко един път седмично десерт. Продължителността на проекта е до 30.09.2025г.

Кой може да ползва услугата?

Целевите групи са определени в Наредба № РД-06-53 от 17 септември 2021 г. на Министъра на труда и социалната политика за реда и условията за определяне на целевите групи и могат да бъдат:

- лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства, пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

- лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

- лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

  • лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  • скитащи и бездомни лица;
  • лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Има ли такса за ползване на услугата?

Услугата е безплатна.

За контакти:

5400 гр. Севлиево, ул. „Иван К. Устабашиев” №12

Управител: Станка Дадийска

тел. 0675/33 866; 0888874343

e-mail: dsp_sevlievo@abv.bg


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi