Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №7 от 26.07.2011

 № 089 Участие на община Севлиево в програма "Българските библиотеки-място за достъп до информация и комуникации за всеки,2009-2013г."

 № 088 Изменение на решение № 057/31.05.2011г. на ОбС Севлиево

 № 087 Съгласие за промяна предназначението на имоти с идентификатори:65927.50.33 и 50.379полски пътища на община Севлиево; 65927.50.35 и 50.38-дере на общ.Севлиево, с цел реализиране на транспортно-комуникационен подход от републиканско път ІІІ-404 Богатово-Севлиево при км.4+720 дясно

 № 086 Съгласие за нанасяне на трасето на съществуващ път с проектен №125074 и площ 1921кв.м., -с.Горна Росица

 № 085 Даване съгласие за учредяване право на преминаване през общински имот УПИ ХІV, кв.30 по плана на гр.Севлиево по реда на чл.192, ал.3 от ЗУТ

 № 084 Промяна статута на Исторически музей-Севлиево и Градска художествена галерия "Асен и Илия Пейкови" гр.Севлиево от структурни звена на бюджетна издръжка в самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка

 № 083 Одобряване на оценки и определяне на цени за продажба на недвижими имоти

 № 082 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на "Общинска служба по земеделие" за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост

 № 081 Отмяна на решение № 103/25.07.2007г. и решение №158/21.12.2010г. на ОбС Севлиево и продажба на недвижим имот в землището нас.Шумата

 № 080 Отдаване под наем на язовири-публична общинска собственост

 № 079 Отдаване под наем чрез търг на част от имот-публична общинска собственост

 № 078 Утвърждаване избора на управител на "Общински пазари-Севлиево" ЕООД гр.Севлиево

 № 077 Утвърждаване избора на управител на "Бяла" ЕООД гр.Севлиево

 № 076 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2011г.

 № 075 Касовото изпълнение на приходите и разходите по БЮДЖЕТА на община Севлиево за І-вото полугодие на 2011г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi