Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №8 от 14.09.2011

 № 100-Искане за съгласие от ОбС-Севлиево, за преминаване на трасе на "Разпределителен газопровод от гр.Севлиево до с.Г.Росица - ІІ-ри етап в обхвата на полски пътища в землищата на гр.Севлиево и с.Г.Росица и път ІV-клас, собственост на община Севлиево

 № 099 - Предоставяне на имоти-публична общинска собственост , под управление на Министерство на културата за управление на Община Севлиево

 № 098- Даване на разрешение на кмета на община Севлиево да издаде Запис на заповед на стойността на авансовото плащане по изпълнението на проект "Добре дошли в Севлиево-Столица на тиквата", съгласно договор №BG161PO001/1.1.10/2010/026 за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР

 № 097- Приемане на транспортна схема на пътуващите ученици, подлежащи на задължително обучение до 16 години, за учебната 2011/2012 г. на територията на община Севлиево до средищните училища и обратно

 № 096-Утвърждаване на училищната мрежа на територията на община Севлиево за учебната 2011/2012 година

 № 095 - Изменение на "Наредба № 1 за опазване на обществения ред в община Севлиево"

 № 094 - Учредяване право на пристрояване към съществуваща постройка в имот с идентификатор 65927.501.2206.2 по кадастралната скарта на гр.Севлиево

 № 093- Продажба на недвижими имоти в гр.Севлиево

 № 092 - Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими имоти

 № 091 - Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие за установяване на градиците на земеделски имоти, за които е издадено решение на общ.служба по земеделие за признаване правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници

 № 090 - Определяне на цени за продажба на земи на собственици на построени върху тях сгради

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi