Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №6 от 28.06.2011

 № 074 Искане за изготвяне на: 1. ПУП-ПУР /план за улична регулация/ на ул."Мармарча" от о.т.146 до о.т.138; 2. ПУП-ИПРЗ /подробен устройствен план-частично изменение на застроително-регулационен план/ за обособяване на нов УПИ VІІ-общински, кв.3, по плана на гр.Севлиево

 № 073 Искане за изготвяне на ПУП-частично изменение на ЗРП за обособяване на нови УПИ VІІ-за парк и УПИ ІІІ - за църква, кв.39, по плана на с.Кормянско, община Севлиево

 № 072 Искане за изготвяне на ПУП-частично изменение на ЗРП за обединяване на УПИ ХХІ-2609 и УПИ ХХІІ-2608 и образуване на нов УПИ ХХІ-2608,2609, кв.111, по плана на гр.Севлиево за изграждане на защитено жилище по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013"

 № 071 Искане за изготвяне на ПУП-частично изменение на ЗРП за УПИ І-за ОДЗ от кв.61-Б по плана на гр. Севлиево за обособяване на нов УПИ V- за ЦНСТ, УПИ І - за детска площадка и нови урегулирани поземлени имоти, определени за жилищно застрояване

 № 070 Промяна капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с.Батошево, Дом за стари хора с.Добромирка, Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Столът и Център за обществена подкрепа гр.Севлиево

 № 069 Приемане предложение до Министрество на образованието, младежта и науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на средищните училища през 2012г.

 № 068 Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за даване статут на защитено училище за 2012г.

 № 067 Промяна режима и продажба на жилища, собственост на община Севлиево

 № 066 Продажба на имоти в с.Градница и с.Кръвеник

 № 065 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба "Земеделие" за изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост

 № 064 Изменение и допълнение на Наредба за упражняване правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел

 № 063 Изменение и допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост

 № 062 Изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi