Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №5 от 31.05.2011

 № 061 Провеждане конкурс за възлагане изпълнението на автобусни линии от републиканската транспортна схема от квотата на община Севлиево

 № 060 Изменение и допълнение на решение № 149/2008г. за актуализиране на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите на социално подпомагане в община Севлиево

 № 059 Искане за изготвяне на ПУП-частично изменение на ЗРП за обособяване на нов УПИ ХІV- за Културен дом , кв.15 на с.Градница, община Севлиево

 № 058 Съгласие за промяна предназначението на част от полски път №0190272 с площ 799 кв.м. по плана за земеразделяне на землище с.Ряховците, собственост на община Севлиево, с цел реализиране на локално платно към републикански път София-Варна

 № 057 Искане за благоустрояване, обезопасяване, рехабилитация и геопластика на околното пространство към съществуваща сграда- ЗОХ, в УПИ VІІІ- за озеленяване, кв.110 по плана на гр.Севлиево

 № 056 Искане за изготвяне на ПУП-частично изменение на застроително-регулационния план за УПИ -ІV-парк, отдих, от кв.122 по плана на гр.Севлиево

 № 055 Допълнение и изменение на решение № 001/25.01.2011г.

 № 054 Приемане Програма за закрила на детето в община Севлиево за 2011 г.

 № 053 Приемане на План за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за периода 2011-2012г.

 № 052 Кандидатстване на община Севлиево с проект по ОП \

 № 051 Определяне максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по видове тарифи

 № 050 Учредяване право на пристрояване към съществуваща постройка в имот с идентификатор 65927.501.4242 по кадастралната карта на гр.Севлиево

 № 049 Приемане на отчети за дейността и изпълнението на бизнес-програмите през 2010г. , годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие за 2010г., освобождаване на управителите им от отговорност и разпределение на реализираната печалба

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi