Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 5 от 28.05.2013

 № 070 Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговски дружества с общинско участие на община Севлиево за 2012 г., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на община Севлиево

 № 071 Определяне финансов одитор на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево

 № 072 Определяне финансов одитор на „Общински пазари” ЕООД гр. Севлиево

 № 073 Изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 № 074 Допълнение в „Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет”

 № 075 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

 № 076 Прехвърляне право на собственост върху недвижими имоти

 № 077 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 078 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 079 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 080 Приемане на Програма за закрила на детето в Община Севлиево за 2013 година

 № 081 Изменение на Решение № 229 от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – Севлиево

 № 082 Изменение на Решение №230 от 19.12.2012 г. на Общинския съвет – Севлиево

 № 083 Определяне начина на гласуване на Община Севлиево по точките от дневния ред на Общото събрание на РТА «Стара планина»

 № 084 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на канал за отпадни води до пречиствателно съоръжение в ПИ 65927.24.65 по кадастралната карта на гр. Севлиево

 № 085 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробния устройствен план на гр. Севлиево за част от кв. 14

 № 086 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ 65927.80.5 в землището на гр. Севлиево, местност „Каша”

 № 087 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на застроителния и регулационен план на с. Горна Росица

 № 088 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 253003 в землището на с. Батошево, община Севлиево

 № 089 Приемане на нов Правилник за организацията и дейността на звено „Инспекторат” към администрацията на община Севлиево

 № 090 Завишаване на щатната численост на звено „Обреди”

 № 091 Отмяна на решение № 068 от 23.04.2013г. на Общински съвет – Севлиево и даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път в землището на с. Стоките, община Севлиево

 № 092 Попълване състава на ПК „Земеделие и гори”

 № 093 Разглеждане предложение от Момчил Никифоров Кънев

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi