Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №3 от 13.12.2011

 № 032 Избиране на представител на община Севлиево в общото събрание на акционерите и в общото събрание на съдружниците на търговските дружества, в които община Севлиево е акционер или сътрудник

 № 031 Изменение на решение № 098/14.09.2011г. на общински съвет - Севлиево

 № 030 Определяне представител на общинския съвет в общото събрание на националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)

 № 029 Актуализиране състава на комисия за детето в община Севлиево

 № 028 Приемне на правилник за устройството е дейността на исторически музей - Севлиево и на правилник за устройството и дейността на художествена галерия "Асен и Илия Пейкови" - Севлиево

 № 027 Даване съгласие за преминаване на трасе на кабел ниско напрежение за външно електрозахранване на поземлен имот ПИ 000638 през общински полски пътища ПИ:000531, 097019 и 000532 в землището на с.Кръвеник

 № 026 Даване съгласие за преминаване на трасе на водопровод за захранване на поземлен имот ПИ 079005, м. "долни гробища" предвиден за разширение на гробищен парк в землището на с.Добромирка през общински полски път ПИ:000070

 № 025 Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост

 № 024 Прехвърляне право на собственост върху недвижим имот

 № 023 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие за установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено разрешение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници

 № 022 Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот

 № 021 Избиране комисия по закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 № 020 Приемане на поименен списък на общинските пътища, изграждането, реконструкцията или ремонта на които да бъде включен за финансиране през 2012г.

 № 019 Изменение на наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 № 018 Изменение и допълнение на наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 017 Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци в община Севлиево

 № 016 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2011г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi