Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №4 от 24.01.2012

 № 050 ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 049 ОПРЕДЕЛЯНЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА РЕГИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА”

 № 048 ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2012 ГОДИНА

 № 047 ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА КУЛТУРНИТЕ ИЗЯВИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2012 ГОДИНА

 № 046 КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ИЗЯВИ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО ЗА 2012 ГОДИНА

 № 045 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА ЕЛ.ПРОВОД ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ПОЛСКИ ПЪТИЩА - ПИ 000201, ПИ 000198 И ПИ 106067 – ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ПО ЧЛ.19 ОТ ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗУВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА, КОЯТО ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ В ПИ 106099 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.КРУШЕВО

 № 044 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛИЗАЦИЯ НН И ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ ПИ 047028 ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ПОЛСКИ ПЪТ ПИ 048031 И ПИ 000004-ПЪТ-ІV КЛАС НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ШУМАТА, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 043 ДАВАНЕ СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ НА КАБЕЛИЗАЦИЯ НН И ТРАСЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ОБЩИНСКИ ПОЛСКИ ПЪТ ПИ 65927.72.55 И ПИ 65927.72.36 ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА ПИ 65927.72.45 В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЕВЛИЕВО

 № 042 СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОМЯНА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА ПИ 65927.66.26 –ПРОЕКТЕН ПОЛСКИ ПЪТ ОБСЛУЖВАЩ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ПИ 65927.66.23, ПИ 65927.66.27 И ПИ 65927.66.28 ПО КАДАСТРАЛНА КАРТА НА ЗЕМЛИЩЕ СЕВЛИЕВО

 № 041 ОПРОЩАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕ

 № 040 ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ВЪВ ФУНКЦИЯ „СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ”

 № 039 АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО И БЮДЖЕТНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ КЪМ НЕЯ

 № 038 СЪГЛАСУВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 2012 ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ВЪТРЕШЕН ОДИТ

 № 037 ДОПЪЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 017/ 13.12.2011 ГОДИНА

 № 036 ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ИМОТИ , ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ПРАВОТО НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА В СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЛИ ВЪЗСТАНОВИМИ СТАРИ РЕАЛНИ ГРАНИЦИ

 № 035 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ И ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

 № 034 ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 № 033 ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА СРОКА НА МАНДАТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi