Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №3 от 29.03.2011

 № 035 Отпускане средства от бюджета на община Севлиево за финансово подпомагане на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" ЕООД гр.Севлиево

 № 034 определяне на сграда за временен приют за настаняване на безстопанствени кучета

 № 033 Утвърждаване на места и терени, общинска собственост, за отдаване под наем на юридически и физически лица, както и за хора с увреждания

 № 032 Искане за съгласуване на план-схема по чл.62, ал.9 от Закона за устройство на територията за УПИ VІІІ - за озеленяване, кв.110 по плана на гр.Севлиево

 № 031 Искане за допускане изработването на ПУП за частично изменение на план за улична регулация за улица от о.т.27 в посока о.т.110 по плана на с.Табашко, общ.Севлиево

 № 030 Допълнение и изменение на решение № 001 от 25.01.2011г. на ОбС Севлиево

 № 029 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на "Севлиевогаз 2000" АД гр.Севлиево

 № 028 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 027 Приемане списък на общинските жилища съобразно тяхното предназначение

 № 026 Отчет за управлението и разпореждането с общинска собственост през 2010г.

 № 025 Утвърждаване на план-прием за ученици в І-ви клас в училищата на територията на община Севлиево за учебната 2011-2012 година

 № 024 Приемане Програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2011г.

 № 023 Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Севлиево през 2010г.

 № 022 Приемане на Междинна оценка за реализацията на Общинския план за развитие на община Севлиево (2005-2013)

 № 021 Приемане на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2007-2013г. за 2010година

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi