Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 4 от 23.04.2013

 № 048 Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 2008-2013 г. за 2012 година

 № 049 Актуализиране състава на постоянна група за наблюдение и партньорство на Общински план за развитие на Община Севлиево

 № 050 Приемане на Годишен мониторингов доклад на екипа за мониторинг и оценка (ЕМО) на изпълнението на дейностите по Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево през 2012 година и План за действие на ЕМО през 2013 г.

 № 051 Приемане на План за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за периода 2013-2014 година

 № 052 Поемане на дълг за мостово финансиране, направено по реда на Закона за общинския дълг, за изпълнение на проект "Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево”

 № 053 Предложение до Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на детето Аси Николаева Иванова

 № 054 Утвърждаване на план - прием на ученици в I клас в училищата на територията на Община Севлиево за учебната 2013 / 2014 година

 № 055 Приемане на отчети за осъществените дейности през 2012 г. и отчети за изразходваните средства – държавна субсидия през 2012 г. от читалищата на територията на община Севлиево

 № 056 Определяне на представители на публичния сектор за участие в Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група – Севлиевски край”

 № 057 Избиране управител на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево, на основание §1а. от Наредба № 9 от 26.06.2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения

 № 058 Провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД, гр.Севлиево

 № 059 Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижим имот на Агенция за социално подпомагане

 № 060 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 061 Продажба на имоти – частна общинска собственост

 № 062 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 063 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – Язовир „Широка долчина” - с. Дамяново

 № 064 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир ”Буря”, с.Буря

 № 065 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на газопроводно отклонение от съществуващ разпределителен газопровод в ЖК „Митко Палаузов”, гр. Севлиево, до производствената площадка на „Паралел” ЕООД в ПИ 65927.518.2 по кадастралната карта на гр. Севлиево

 № 066 Даване на съгласие за изработване на задание за общ устройствен план на община Севлиево

 № 067 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване – за ПИ 071220 в землището на с. Дамяново във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – ракиджийница и офис сграда

 № 068 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път в землището на с. Стоките, община Севлиево

 № 069 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 07/226/00278 от 18.04.2013 г. по мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”за проект „Изграждане на противопожарна кула, с. Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 126020”, сключен между община Севлиево и ДФ „Земеделие ” – Разплащателна агенция

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi