Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

08.04.2024

О Б Я В А ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИО Б Я В А

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА

БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ СЛЕД ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС

ПРЕЗ 2024 ГОДИНА

Със Заповед № ОХ – 292/26.03.2024 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности

ЗА ПРИЕМАНЕ НА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ С ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС,

във военни формирования   от

 Военноморските сили – 109 длъжности.

         Обявените места за резервисти са в гарнизоните Варна и Бургас, както следва:

ВФ 38010 Приселци – 8

ВФ 22480 Бургас – 75

ВФ 56080 Варна – 7

ВФ 18360 Бургас – 5

ВФ 34590 Бургас – 14

ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ  ДО 26.07.2024 г.

ВЪВ ВОЕННО ОКРЪЖИЕ – ГАБРОВО,  ул. „С. Врачански” 1А

         Изисквания:

  • да притежават образование, съответстващи на изискванията на длъжността;
  • да са пълнолетни граждани на Р. България и да нямат др. гражданство;
  • да не са осъждани;
  • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволниа резерв и др.

         Службата в ДР може да бъде „активна – когато са извикани за изпълнение на задача във военните формирования на БА или „на разполо-жение за активна служба” – когато не са извикани на активна служба.

Времето, през което резервистът е на активна слежба се зачита за трудов стаж от първа категория   и той получава основно и  допълнително възнаграждение пропорционално на продължителността на активната служба на длъжността, за която е назначен.

За всяка навършена година на разположение, резервистът получава възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното му военно звание и степен, за което е сключен договора.

За справка: Военно окръжие – Габрово,  ул. „С. Врачански” 1А

Тел. 066/805531; 0882 552 015   и    www.comd.bg


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi