Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 3 от 26.03.2013

 № 027 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2012 година

 № 028 Приемане на списък на общинските жилища, съобразно тяхното предназначение

 № 029 Продажба на имоти – частна общинска собственост

 № 030 Обявяване на имоти за публична общинска собственост

 № 031 Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

 № 032 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие

 № 033 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 № 034 Изменение на Учредителния акт на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 № 035 Изменение на Учредителния акт на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 036 Предоставяне на субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 № 037 Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Севлиево

 № 038 Отчет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на община Севлиево

 № 039 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.589.1 в махала „Долно селище” в землището на с.Стоките

 № 040 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване – за ПИ 65927.20.6 в землището на гр.Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно застрояване

 № 041 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване-за ПИ 060027 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

 № 042 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за застрояване - за ПИ 060031 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

 № 043 Даване на съгласие за поставянето на паметна плоча на генерал Христо Чаракчиев в УПИ ХVІІ, отреден за „Обществено жилищно строителство”, от кв.104 по плана на гр.Севлиево

 № 044 Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Памука”, с.Шумата

 № 045 Кандидатстване на Община Севлиево за финансиране по схема BG161PO001/5-03/2012 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие II", Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 № 046 Кандидатстване по схема „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността., Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013

 № 047 Попълване състава на ПК „Земеделие и гори” и ПК „Бюджет,финанси и стопански дейности” и избиране председател на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности”

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi