Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

 Главен регистър за частна общинска собственост към 31.05.2024 г. Дата на качване: 24.06.2024

 Главен регистър за публична общинска собственост към 31.05.2024 г Дата на качване: 05.06.2024

 Регистър на земи - общинска собственост, отдадени под аренда(наем) към 31.12.2023г. Дата на качване: 29.02.2024

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове - към 30.06.2023 г Дата на качване: 11.07.2023

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ - към 31.05.2024 Дата на качване: 11.07.2023

 УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПО ЧЛ.177, АЛ.3 ОТ ЗУТ 2023 Дата на качване: 06.07.2023

 Регистър на технически паспорти 2023 г. Дата на качване: 06.07.2023

 Регистър на минималните помощи за 2022 г. Дата на качване: 16.02.2023

 Регистър на разрешителните за водовземане и заустване, издадени от кмета на общината - януари 2023г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – публична общинска собственост - януари 2023г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на одобрените изменения на ОУПО Севлиево 2022г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на издадени административни актове за одобрени ПУП за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на местните поделения на вероизповеданията Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на одобрените инвестиционни проекти за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Дата на качване: 31.01.2023

 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване до 10.01.2023 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър Търговски дружества с общинско участие Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на рекламни елементи Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на "Mеста за настаняване и заведения за хранене и развлечения" към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на даренията към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на домашните кучета към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на заповеди, даващи разрешение за изработване на ПУП и ИПУП за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на допуснатите изменения на ОУПО Севлиево 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на издадените карти за паркиране на хора с трайни увреждания до 06.01.2023 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на издадените разрешения за таксиметров превоз на пътници 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на концесиите Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на недвижимите културни ценности Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на обществените поръчки за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Главен регистър за частна общинска собственост към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Главен регистър за публична общинска собственост към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на площадките за предаване на отпадъци от пластмаси, стъкло, хартия и картон 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на социални институти и услуги към 31.12.2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на язовирите в община Севлиево към 27.2.2023 г Дата на качване: 31.01.2023

 Списък на второстепенните разпоредирели с бюджет 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на издадените разрешителни за строеж за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на обектите, въведени в експлоатация 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на Общинските предприятия Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове Дата на качване: 31.01.2023

 Регистър ЗДОИ 2022 г Дата на качване: 31.01.2023

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево (28.05.2024 г.) Дата на качване: 31.01.2023

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi