Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление
Х ЮБИЛЕЕН НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ „СЕМЕ БЪЛГАРСКО” гр. Севлиево, парк „Казармите” - 27 и 28 април 2024

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

13.12.2022

Проект " Фантазно приключение с любими приказни герои" стартира в Детска градина " Мечо Пух"Проект " Фантазно приключение с любими приказни герои" стартира в Детска градина " Мечо Пух"
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) подпомага министъра на образованието и науката относно реализирането на политиките за образователна интеграция и интеркултурно образование, насочени към децата и учениците от етническите малцинства и етнокултурните общности.
 
Дейността на ЦОИДУЕМ се основава на комплекс от специални стратегически мерки, формиращи политиката за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства , отразени в Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България за периода 2021 – 2030 г. и Програмата за дейността на Центъра за образователна политика на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 година.
 
В конкурсна процедура за финансиране от ЦОИДУЕМ беше одобрен иновативен проект на детска градина „Мечо Пух“, с. Петко Славейков „Фантазно приключение с любими приказни и филмови герои” с продължителност осем месеца.
 
Проектът е насочен към използване на огромния ресурс на детска театрализирана игра, която включва понятието игра-драматизация, сюжетно-ролевата игра и най-вече
система от разнообразни игри и дейности за развитие на детската наблюдателност, впечатлителност и творческо въображение. Тя е мощен инструмент в посока образователната интеграция на децата от етническите малцинства с каквито детското заведение работи на 98%. Действието в условни обстоятелства и от позицията на роля, характеризиращо както театралното общуване, така и общуването в театрализираната игра, би позволило на децата да бъдат по-свободни, да проявят комуникативна активност.
 
Театрализираните игри обединяват децата с обща идея-преживявания. Чрез интересни действия, те позволяват на всеки участник да прояви своята активност,креативност и индивидуалност. Ефектът, който следва да се търси ежегодно е учеща общност в рамките на детската градина и извън нея, пълноценна социална интеграция, възможности за качествено образование и интелектуално и физическо развитие на всяко дете, посредством интересни, провокиращи любопитство и мотивиращи дейности. Не на последно място - изграждане на подкрепяща и интерактивна среда стимулираща екипна дейност, основана на толерантност, не дискриминация и провокираща интерес към редовно посещение на детското заведение.
В проекта ще бъдат включени 75 деца в дейност 1 и дейност 2 и 54 деца в летни занимания през месеците юни и юли. Съответно - 50 родители, 40 непреки участници от детски градини на територията на община Севлиево, 124 непреки участници от останалите бази с изнесено обучение на детското заведение.
 
Проектът предвижда използване на иновативни и интерактивни методи на общуване; информационно-
познавателни методи: беседа, наблюдение, демонстрация, обяснение, презентация, обследване и други, практико-изпробващи методи: упражнение, експеримент, конструиране, моделиране (предметно-схематично, нагледно) и други, игрово - преобразуващи методи: различните видове игри - ролеви, дидактични, музикални, конструктивни и други, педагогическо наблюдение. Планираните дейности са в посока опознаване разнообразието на различни етноси, а през летните месеци юни и юли ще има и практически дейности с кулинарна насоченост. Това е поредният проект, по който детското заведение работи.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi