Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

27.10.2022

Общинският съвет заседава днесОбщинският съвет заседава днес
Финансова подкрепа за ин витро процедури на още едно севлиевско семейство е сред предложенията в дневния ред
 
Сесията на Общински съвет - Севлиево е насрочена за 14:00 часа в зала 300 днес. Ще бъдат разгледани общо 18 точки, предложени от кмета д-р Иван Иванов и едно предложение от председателя на ПК „Здравеопазване и социални дейности” д-р Сюзан Садъкова - Томева за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево.
 
Ще бъде подложена на гласуване актуализацията на финансовите средства за подпомагане на термално настанени болни жители на община Севлиево в Регионалния хоспис в Дряново; допълването на Учредителния акт на „Медицински център-1-Севлиево” ЕООД и даване на съгласие дружеството да извършва дейност под формата на Диагностично-консултативен център, а също и провеждането на конкурс за възлагане на управлението на „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ-СЕВЛИЕВО” ЕООД.
 
Сред точките е и предоставянето на допълнителна финансова помощ за Спортен клуб по борба „Дан Колов", а също и даване на съгласие за партньорство и осигуряване на съфинансиране, необходимо за изпълнението на проект „Спорт в парка”.
 
Свикването на извънредно неприсъствено заседание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК” ООД - град Габрово също фигурира в дневния ред на сесията.
 
Предстои да бъде взето решение и по предложението за даване на съгласие за преместване на уличната регулационна линия на улица с о.т.110-о.т.111 по имотната граница на поземлен имот /ПИ/ 171, кв.23 по плана на село Душево.
 
Съветниците ще гласуват разрешение за изработване изменение на Общия устройствен план на Община Севлиево и одобряване на задание за поземлен имот 65927.86.7, местност „Скъсаното” по КККР на землище гр.Севлиево.
 
Няколко точки предвиждат и допълване на "Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г." във връзка с продажба на поземлени имоти, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажбата в землищата на селата Петко Славейков,
Младен, Градница и местността ”Крушевски баир”.
 
Сред предложенията е и предоставянето на имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване на съответните ползватели за стопанската 2022/2023 г., а също и предоставянето на земи от общински поземлен фонд на Общинска служба „Земеделие” – град Севлиево.

 


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi