Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 1 от 29.01.2013

 № 001 Отчет за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на община Севлиево

 № 002 Отчет за изпълнението на Мерките по Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на гр.Севлиево

 № 003 Приемане на Годишен календарен план на културните изяви в община Севлиево за 2013 година

 № 004 Приемане на Годишен календарен план на спортно- туристическата дейност в община Севлиево за 2013 година

 № 005 Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Севлиево за 2013 година

 № 006 Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от 01.09.2012 г. към дата 01.01.2013 г., вкл. и неизпълнените решения от предходен период

 № 007 Отчет за извършените дейности на звено „Управление и стопанисване на общински гори” за 2012 година

 № 008 Приемане на допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 009 Изменение на Учредителния акт на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 № 010 Допълнение и изменение на решение № 059/28.04.2010 г.

 № 011 Изменение на решение № 211/27.11.2012 г.

 № 012 Разпределяне на набраните средства от внесени режийни вноски по Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

 № 013 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти-земеделски земи

 № 014 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 015 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на подробен устройствен план /ПУП/ за кв. 61Б по плана на гр. Севлиево

 № 016 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ на с. Дамяново за осигуряване на достъп до УПИ ІХ-263 от кв. 14

 № 017 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерството на околната среда и водите, обезпечаващ авансово плащане по договор № DIR-51011116 – C060 от 14.12.2012 г. по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, референтен номер BG161PO005/10/1.11/02/16, Приоритетна ос 1 “Предоставяне и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”, процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата з

 № 018 Даване на предварително съгласие за преминаването на трасето на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план

 № 019 Даване на предварително съгласие за учредяване на сервитут на главен разпределителен газопровод за обект „Газоснабдяване на община Габрово” през земеделски земи от общинския поземлен фонд и през общински пътища във връзка с разрешаване на изменение на подробен устройствен план – парцеларен план

 № 020 Отменяне т.1 на решение № 236 от 19.12.2012 г. на Общински съвет

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi