Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 17 от 19.12.2012

 № 220 Изменение и актуализация по плана на бюджета на община Севлиево в приходната и разходната част на делегирани от държавата дейности и местни дейности за 2012 година

 № 221 Актуализация на поименния списък и разчета за финансиране на капиталови разходи през 2012 година

 № 222 Утвърждаване на вътрешен безлихвен заем от набирателна сметка на община Севлиево

 № 223 Приемане План-сметка за определяне на такса за битови отпадъци в община Севлиево през 2013 година

 № 224 Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на недвижим имот в гр.Севлиево

 № 225 Продажба на земеделски земи – частна общинска собственост

 № 226 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 227 Промяна във финансирането и собствеността на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов”. Преобразуване на Професионална гимназия по керамика и мебелно производство и Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „Марин Попов” в Професионална гимназия „Марин Попов”

 № 228 Намаляване на капацитета на Дом за деца лишени от родителски грижи „Велика и Георги Ченчеви” гр.Севлиево

 № 229 Преобразуване на Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Столът в два Центъра за настаняване от семеен тип за лица с увреждания

 № 230 Разкриване на нови социални услуги и намаляване на капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Батошево

 № 231 Декарация за достъп до спорт на хората с увреждания в община Севлиево

 № 232 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 43966.504.1 в землище с.Ловнидол

 № 233 Даване съгласие за включване на ПИ 65927.80.137 по кадастралната карта на гр.Севлиево като част от УПИ VІІІ-3503 от кв.156 по плана на града

 № 234 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект “Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и крепост „Хоталич”, договор BG161PO001/3.1-03/2010/041 от 20.02.2012 г .

 № 235 Издаване на запис на заповед от община Севлиево в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, обезпечаващ авансово плащане по изпълнението на проект “Изграждане на Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и младежи с увреждания в град Севлиево”, договор № BG161PO001/1.1-12/2011/031 от 16.02.2012 г.

  № 236 Допълнение на „Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в община Севлиево”

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi