Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 15 от 27.11.2012

 № 207 ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

 № 208 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ГРАД СЕВЛИЕВО

 № 209 ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 № 210 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ОБЩЕСТВЕНИ ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ И/ИЛИ УСЛУГИ

 № 211 ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД НА ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

 № 212 ПРОМЯНА НАЧИНА НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ ОТ ПАСИЩЕ В ЕСТЕСТВЕНА ЛИВАДА

 № 213 ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА СЕРВИТУТ НА ТРАСЕ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД ДО ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ПИТЕЙНИ ВОДИ „СТОКИТЕ” И ИЗТОЧЕН ВОДОПРОВОДЕН КЛОН ЗА ПИТЕЙНА ВОДА

 № 214 ДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НА ТРАСЕ ЗА ПОДЗЕМНО ЕЛЕКТРОЗАХ-РАНВАНЕ НА ТРАФОПОСТ ЗА ОБЕКТ: „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЗДРАВОСЛОВНИ ХРАНИ В ПИ 125058, С. ГОРНА РОСИЦА

 № 215 ИЗБИРАНЕ УПРАВИТЕЛ НА „ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ -СЕВЛИЕВО“ ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО

 № 216 ИЗБИРАНЕ УПРАВИТЕЛ НА „БЯЛА“ ЕООД ГР.СЕВЛИЕВО

 № 217 ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ №53 ОТ 07.02.2012 Г. – УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ПОГАСЯВАНЕ НА ДЪЛГ ЗА МОСТОВО ФИНАНСИРАНЕ, НАПРАВЕНО ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРК ЗА ОТДИХ, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ „КАЗАРМИТЕ“ ГРАД СЕВЛИЕВО

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi