Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Енергийна ефективност в периферните райони - 3Със заповед № РД-02-36-1347 от 28.11.2019г. на заместник-министър и ръководител на УО на ОПРР, Деница Николова са утвърдени  насоки за кандидатстване  по процедура чрез подбор на проекти: BG16RFOP001-2.003 "Енергийна ефективност в периферните райони - 3", в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони ” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

Основните допустими дейности са насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в допустими за финансиране  публични сгради на държавната и общинската администрация, както и към общински сгради от образователната, културната и социалната инфраструктура и в многофамилни жилищни сгради.

Допустими жилищни сгради за енергийно обновяване са:

• многофамилни жилищни сгради, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, които са масивни сгради и са проектирани преди 26 април 1999 г., в 28-те града от 4-то йерархично ниво;

• многофамилни жилищни сгради с жилищно предназначение, без ограничение в броя на самостоятелните обекти, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им в 28-те града от 4-то йерархично ниво. 

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред Община Севлиево, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение №6), заедно с приложенията към тях.

Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура разходите за:

  1. Обследване за енергийна ефективност;
  2. Валиден сертификат за енергийни характеристики на сградата, изготвен по реда на чл. 48 от ЗЕЕ;
  3. Технически паспорт, изготвен в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
  4. Технически/работен или идеен проект за допустимите за финансиране дейности, съгласно ЗУТ и Наредба №4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;

са невъзстановими (за сметка на кандидатите – собственици на самостоятелни обекти).

Крайният срок за подаване на документи в Община Севлиево от собствениците е 28.02.2020 г.

Информация за процедурата, начина на кандидатстване и образците на необходимите документи е налична и на официалния сайт на Община Севлиево, като въпроси по кандидатстването и изискванията по настоящата процедура, могат да се задават на:

 

Петър Бончев – мл. експерт „Управление на проекти и регионално развитие“

тел: 0675/396 175; 0878622 309, p.bonchev@sevlievo.bg

Цветелина Пенчева – гл. специалист „Архитектурно строителен контрол“

Тел. 0675/396 175; 0886756633, ts.pencheva@sevlievo.bg

Сдруженията на собствениците кандидатстват пред община Севлиево, като подават Заявления за интерес и финансова помощ (Приложение № 6), придружено от следните документи: Публичен регистър на сдруженията Дата на качване: 08.01.2020

 СЪОБЩЕНИЕ Дата на качване: 13.12.2019

 Процедура Дата на качване: 13.12.2019

 Информация Дата на качване: 13.12.2019

 Документи за кандидатстване същесвуващи СС Дата на качване: 13.12.2019

 Документи за кандидатстване нови сдружения Дата на качване: 13.12.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi