Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 13 от 25.09.2012

 № 182 Приемане на ОБРЪЩЕНИЕ до държавни институции относно строителството на язовир „БЯЛА” в община Севлиево

 № 181 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Видима-Раковски” АД гр.Севлиево

 № 180 Утвърждаване на цени за продажба на дървесина по ценоразпис

 № 179 Допълнение на Решение № 132/27.06.2012 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 178 Даване на съгласие за установяване на статут на търпимост за строежи, изградени в урегулирани поземлени имоти – общинска собственост

 № 177 Даване съгласие за допускане на процедура за частично изменение на Застроителния и регулационен план /ЗРП/ на с.Богатово, като отреждането „Училище”, което има УПИ ІV от кв.24 отпадне и за поземлените имоти, попадащи в границите на УПИ ІV се обособят урегулирани поземлени имоти

 № 176 Продажба на имот частна общинска собственост в гр.Севлиево

 № 175 Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 057015 по КВС на село Душево от пасище в естествена ливада

 № 174 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 № 173 Обявяване на земеделски земи за частна общинска собственост и решение за продажба

 № 172 Продажба на земеделски земи-частна общинска собственост

 № 171 Промяна в състава на комисията по Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове

 № 170 Увеличаване капитала на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 № 169 Предоставяне право за безвъзмездно уравление на недвижим имот на Агенция по заетостта

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi