Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка и монтаж на обзавеждане за нуждите на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”Процедурата се финансира по Договор № BG06RDNP001-7.004-CO1 от 30.05.2019 г.: „Основен ремонт , реконструкция и закупуване  на обзавеждане на ДГ „Мечо Пух“ с.П.Славейков - база за изнесено обучение в с.Душево, УПИ VII, кв.27, и база за изнесено обучение в с.Градница УПИ V кв.5 община Севлиево”, сключен между община Севлиево и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобрението или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура “, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/. 

Публикувана в РОП на АОП под номер 00189-2019-0030

Създадена на 13.09.2019г.

  Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Дата на качване: 02.04.2020

 Обявление за възложена поръчка ОП-65 Дата на качване: 14.01.2020

 Договор ОП-65 Дата на качване: 14.01.2020

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 05.12.2019

 Протокол № 3 Дата на качване: 05.12.2019

 Протокол № 2 Дата на качване: 05.12.2019

 Протокол 1 Дата на качване: 05.12.2019

 Съобщение за отваряне на ценови предложения Дата на качване: 06.11.2019

 Решение Дата на качване: 13.09.2019

 Обявление Дата на качване: 13.09.2019

 Документация Дата на качване: 13.09.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 13.09.2019

 ЕЕДОП Дата на качване: 13.09.2019

 Проект на договор Дата на качване: 13.09.2019

 Образци Дата на качване: 13.09.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi