Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Oсъществяване на авторски надзор съгласно чл. 162, ал. 2 от ЗУТ при изпълнение на СМР по проект: „Рехабилитация и реконструкция на улици в град Свелиево“, финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020“Обществената поръчка  е във връзка с проект, финансиран със средства от европейските фондове и програми.

Идентификация на проекта: Договор № BG0RDNP001-7.001-0010-C01/14.06.2019г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 -  Улици "Строителство реконструкция и/или рехаилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях" по подмярка 7,2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селски райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони".

Създадена на 02.09.2019г.

УИН в РОП на АОП: 00189-2019-0028 Обявление за приключен договор Дата на качване: 07.03.2022

 Обявление за изменение Дата на качване: 04.03.2022

 Договор ОП-44 от 24.10.2019 Дата на качване: 04.11.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 04.11.2019

 Решение Дата на качване: 02.09.2019

 Техническа спецификация Дата на качване: 02.09.2019

 Образци Дата на качване: 02.09.2019

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi