Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


”Избор на изпълнител за провеждане на информационни кампании и обучения на заинтересованите страни по време на изграждането и след въвеждането в експлоатация на цялата децентрализирана система за управление на био-отпадъците в региона”Поръчката се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 161 553.48 (сто шестдесет и една хиляди петстотин петдесет и три лева и четиридесет и осем стотинки) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 ”Завършване на проект ”Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”. Целта на възлаганата поръчка е избраният Изпълнител да внедри система за разделно събиране на биоразгррадими отпадъци; да обучи персоналът, отговорен за нейната поддръжка и експлоатация; да раздаде индивидуални съдове за разделно събиране на биоразградими отпадъци да информира и инструктира за ползването й засегнатото население от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол. 

Поръчката е с номер в РОП 

 
00189-2018-0027

Създадена на дата 20.11.2018г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 17.12.2018

 Решение за прекратяване на процедурата Дата на качване: 05.12.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 30.11.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 20.11.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 20.11.2018

 Документация Дата на качване: 20.11.2018

 Образци Дата на качване: 20.11.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 20.11.2018

 Приложение №2 към Техническа спецификация Дата на качване: 20.11.2018

 Приложения към Техническа спецификация Дата на качване: 20.11.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi