Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител за доставка на необходимото оборудване и консумативи за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново и площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол” по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”; Обособена позиция № 2 „Доставка на Офис контейнер с включени мебели, ел. инсталация, водопровод, канализация и изгребна яма и автомат за минерална вода за инсталацията за компостиране в гр. Севлиево” Обособена позиция № 3 „Доставка на необходимото оборудване за инсталацията за компостиране в гр. Дряново” Обособена позиция № 4 „Доставка и монтаж на необходимото оборудване и консумативи за площадките за компостиране на място в Севлиево, Дряново и Сухиндол”.Финансирането на поръчката и по четирите обособени позиции се осъществява по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”, в максимален общ размер до 393 619.02 (триста деветдесет и три хиляди шестстотин и деветнадесет, и две стотинки) лева без ДДС. Сумата от 354 142.76 (триста петдесет и четири хиляди, сто четиридесет и два лева и седемдесет и шест стотинки) лева без ДДС представлява безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда“, а сумата по обособена позиция №1 „Доставка на необходимите контейнери и консумативи за разделно събиране на биоотпадъците за общините – Севлиево и Дряново”, предвидена за  биоразградими торбички и торба за многократна употреба с  максимално допустима стойност в размер на 39 476.26 (тридесет и девет хиляди четиристотин седемдесет и шест лева и двадесет и шест стотинки) лева без ДДС представлява съфинансиране от страна на бенифициента.

Създадена на дата 23.10.2018г.

Публикувана в РОП под номер 00189-2018-0026 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 15.04.2019

 Договор-Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Дата на качване: 27.02.2019

 Образец №3.1-Техническо предложение-Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Дата на качване: 27.02.2019

 Образец №4.1-Ценово предложение-Смарт Бизнес Къмпани ЕООД Дата на качване: 27.02.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.02.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.01.2019

 Решение за прекратяване Дата на качване: 04.01.2019

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 04.01.2019

 Доклад Дата на качване: 04.01.2019

 Протокол №3 Дата на качване: 04.01.2019

 Протокол №2 Дата на качване: 04.01.2019

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 13.12.2018

 Протокол №1 Дата на качване: 30.11.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 26.10.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 26.10.2018

 Документация Дата на качване: 26.10.2018

 Образци Дата на качване: 26.10.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 26.10.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 26.10.2018

 Част от работен проект Дата на качване: 26.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi