Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


АРХИВ ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ 2017 - 2020 г.

 Публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и дърветата с историческо значение Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на културните институции в община Севлиево Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на търговските дружества с общинско участие Дата на качване: 22.02.2022

 РЕГИСТЪР на язовирите в община Севлиево Дата на качване: 22.02.2022

 Списък на второстепенните разпоредители с бюджет Дата на качване: 22.02.2022

 Списък на училища, детски градини и обслужващи звена Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на Минимални помощи за 2020г. Дата на качване: 13.01.2022

 Публичен регистър на сдруженията на собствениците Дата на качване: 13.12.2021

 Регистър на одобрените изменения на ОУПО Севлиево 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър на допуснатите изменения на ОУПО Севлиево 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър за допускане на ПУП - 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 Регистър на одобрени ПУП - 2020г. Дата на качване: 21.01.2021

 РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ 2020 г. Дата на качване: 20.01.2021

 РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ИЗДАДЕНИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ Дата на качване: 20.01.2021

 Главен регистър за частна общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Главен регистър за публична общинска собственост към 01.06.2020 Дата на качване: 08.06.2020

 Регистри на разкопаванията в УТ на община Севлиево Дата на качване: 12.09.2019

 Регистър на правоимащите с многогодишни жилищни влогове - към 01.06.20 г. Дата на качване: 08.06.2020

 Публичен регистър за разпоредителните сделки с общински имоти - към 01.06.20г. Дата на качване: 08.06.2020

 Регистър на издадените разрешителни по ЗВ към 28.09.2020г. Дата на качване: 16.10.2020

 Главен регистър на общинската собственост към 11.09.2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР ЗА РАЗПОРЕДИТЕЛНИТЕ СДЕЛКИ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ към 01.06.2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на обектите с издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация по чл.177 от ЗУТ 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на разрешенията за строеж 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на техническите паспорти на строежите 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на одобрените ПУП 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на социалните услуги в община Севлиево към 31.12.2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на рекламно-информационните елементи 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на минималните помощи за 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници за 2019г. Дата на качване: 22.02.2022

 Разпределение на пасища, мери от ОПФ за индивидуално ползване 05.06.2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Отчет за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост към 31.12.2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на издадените разрешения за строеж 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на одобрените инвестиционни проекти 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на техническите паспорти на строежите за 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на рекламно-информационните елементи 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на концесиите към 2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на домашни кучета към 01.12.2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Информация за предадени за оползотворяване отпадъци 31-12-2018г. Дата на качване: 22.02.2022

 Отчет за изразходeните средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози 2017г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП за 2016г. Дата на качване: 22.02.2022

 Регистър на минималните и държавните помощи за 2016г. Дата на качване: 22.02.2022

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi