Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител за доставка на необходимите машини и техника за инсталациите за компостиране в гр. Севлиево и гр. Дряново” по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново”; Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево”;Общата прогнозна стойност на поръчката е до 437 000,00 (четиристотин тридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, по обособени позиции както следва:

Обособена позиция №1 „Доставка на сметоизвозващи автомобили – бордови за инсталациите за компостиране в гр.Севлиево и гр.Дряново с прогнозна стойност 204 000.00 /двеста и четири хиляди/ лева без ДДС;

Обособена позиция №2 „Доставка на трактор и прикачен инвентар – цистерна за инсталацията за компостиране в гр.Севлиево с прогнозна стойност 233 000.00 /двеста тридесет и три хиляди/ лева без ДДС;

Финансирането на поръчката и по двете обособени позиции ще се осъществи с безвъзмездна финансова помощ, в максимален общ размер до 437 000,00 лв. ( четиристотин тридесет и седем хиляди лв.) без ДДС, по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Поръчката е публикувана под номер в РОП 

 
00189-2018-0023

Създадена на дата 16.10.2018г. Обявление за приключен договор Дата на качване: 06.02.2020

 Договор Дата на качване: 15.05.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 15.05.2019

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 15.04.2019

 Приложение №2 към договор Дата на качване: 14.02.2019

 Приложение №2 към договор Дата на качване: 14.02.2019

 Договор Дата на качване: 14.02.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 14.02.2019

 Решение Дата на качване: 27.12.2018

 Доклад Дата на качване: 27.12.2018

 Протокол №3 Дата на качване: 27.12.2018

 Протокол №2 Дата на качване: 27.12.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 13.12.2018

 Протокол №1 Дата на качване: 26.11.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 18.10.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 18.10.2018

 Документация Дата на качване: 18.10.2018

 Образци Дата на качване: 18.10.2018

 Методика Дата на качване: 18.10.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 18.10.2018

 Схеми част Технология Дата на качване: 18.10.2018

 Обяснителна записка част Технология Дата на качване: 18.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi