Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА КОМПОСТИРАНЕ НА БИО-ОТПАДЪЦИ И ПРИЛАГАНЕ НА МОДЕЛ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ОБЩИНА СЕВЛИЕВО“Предметът на обществената поръчка е: „Упражняване на строителен надзор на обект „Изграждане на съоръжение за компостиране на био-отпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево.”Източник на финансиране: с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 12 000 (дванадесет хиляди) лева без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда2014-2020г.” – по Административен договор № Д-34-52 от 01.08.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 ”Завършване на проект ”Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Линк за сваляне на работния проект: https://ndox.abv.bg/download?id=44b2486353

Създадена на дата 08.10.2018г.

Поръчката е публикувана в РОП под номер 00189-2018-0021 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 11.12.2018

 Решение за прекратяване на процедурата Дата на качване: 19.11.2018

 Протокол №3 Дата на качване: 19.11.2018

 Протокол №2 Дата на качване: 19.11.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 14.11.2018

 Протокол №1 Дата на качване: 02.11.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 08.10.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 08.10.2018

 Документация Дата на качване: 08.10.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 08.10.2018

 Комплексен доклад Дата на качване: 08.10.2018

 Образци Дата на качване: 08.10.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 08.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi