Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”         Предмет на обществената поръчка е „Избор на изпълнител на СМР на инсталация за компостиране в гр.Севлиево”.Изпълнението ще се финансира с безвъзмездна финансова помощ, в максимален размер до 447 307,24 лв. ( четиристотин четиридесет и седем лв. и двадесет и четири ст.) без ДДС, от Оперативна програма ”Околна среда 2014-2020г.” – по Административен договор № Д–34–52 от 01.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма ”Околна среда 2014-2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-2.007 Завършване на проект „Прилагане на децентрализиран модел за управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъци в България, вкл.изграждане на необходимата техническа инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци”.

Линк за сваляне на работен проект: https://ndox.abv.bg/download?id=44b2486353

Поръчката е публикувана под номер в РОП 

 
00189-2018-0020

Създадена на дата 01.10.2018г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.11.2018

 Решение за прекратяване на процедурата Дата на качване: 12.11.2018

 Съобщение по чл.53 от ППЗОП Дата на качване: 05.11.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 04.10.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 04.10.2018

 Документация Дата на качване: 04.10.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 04.10.2018

 Разрешение за строеж Дата на качване: 04.10.2018

 Образци Дата на качване: 04.10.2018

 КСС Дата на качване: 04.10.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi