Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина”Обществената поръчка е с предмет "Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина". Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнително оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е 300 000,00 лв. без ДДС. Финансирането на поръчката е със средства от събраните отчисления по Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП 001899-2018-0019

Създадена на дата 19.09.2018г. Обявление за приключване на договор Дата на качване: 05.02.2019

 Договор № ОП-40 Дата на качване: 28.12.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 28.12.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 09.11.2018

 Доклад от работа на комисията Дата на качване: 09.11.2018

 протокол № 2 от работа на комисията Дата на качване: 09.11.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 09.11.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 29.10.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 15.10.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 12.10.2018

 Проект на договор Дата на качване: 19.09.2018

 Образци: 1,2,3,4,5 Дата на качване: 19.09.2018

 ЕЕДОП Дата на качване: 19.09.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 19.09.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 19.09.2018

 Документация Дата на качване: 19.09.2018

 Обявление Дата на качване: 19.09.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 19.09.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Заседание на Общински съвет
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi