Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машинаОбществената поръчка е с предмет: "Доставка на нова мултифункционална вакуумна мотометачна машина". Избраният изпълнител следва да осъществява и пълно гаранционно поддържане и обслужване на доставената машина и допълнително оборудване към нея за срок не по-кратък от 24 месеца. Прогнозната стойност на поръчката е до 300 000,00 лева без ДДС. Финансирането на поръчката е със средста от събраните отчисления по Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП 00189-2018-0013

Създадена на дата 02.07.2018г. Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 21.08.2018

 Решение за прекратяване Дата на качване: 07.08.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 02.08.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 16.07.2018

 ЕЕДОП Дата на качване: 05.07.2018

 Образци-1,2,3,4,5 Дата на качване: 05.07.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 05.07.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 05.07.2018

 Документация Дата на качване: 05.07.2018

 Обявление Дата на качване: 05.07.2018

 Решение Дата на качване: 05.07.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi