Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Извършване на СМР на обект „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води”Обществената поръчка се възлага като строителство по чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗОП.Прогнозната стойност на Обществената поръчка е 266 666,67 (двеста шестдесет и шест хиляди шестотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки) лева без ДДС или  320 000 (триста и двадесет хиляди) лева с ДДС и представлява максималният размер на финансовия ресурс на Възложителя.Изпълнението ще се финансира с целеви средства, в размер 320 000 (триста и двадесет хиляди) лева с ДДС, обезпечени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) – по Споразумение №  РД-02-30-20 от 25.04.2018 г. – за финансиране на обект: „Увеличаване капацитета на БПС – Севлиево чрез инфилтрационно подхранване на водовземните тела на шахтовите кладенци с вода от НС „Видима“ (яз. „Ряховски ливади“). Участък: Системи и съоръжения за изкуствено подхранване на подземните води.

Обществената поръчка е публикувана под уникален номер в РОП: 00189-2018-0012

Създадена на 04.06.2018г. Обявление за приключил Договор ОП-25 от 2018г. Дата на качване: 06.08.2021

 Ценово предложение Дата на качване: 13.09.2018

 Договор Дата на качване: 31.08.2018

 Техническо предложение Дата на качване: 31.08.2018

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 31.08.2018

 Решение за избор на изпълнител Дата на качване: 27.07.2018

 Доклад Дата на качване: 27.07.2018

 Протокол №3 Дата на качване: 27.07.2018

 Протокол №2 Дата на качване: 27.07.2018

 Съобщение Дата на качване: 24.07.2018

 Протокол №1 от 12.07.2018 г. Дата на качване: 13.07.2018

 3-КСС-за попълване от участниците Дата на качване: 06.06.2018

 4-ПСД Дата на качване: 06.06.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.06.2018

 Образци Дата на качване: 06.06.2018

 Документация Дата на качване: 06.06.2018

 Обявление за обществена поръчка Дата на качване: 06.06.2018

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 06.06.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi