Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“Настоящата обществена поръчка ще се финансира по Програма за развитие на селските райони 2014г. – 2020г.

 в обхвата на сртоителството се вкл. следните дейности: 

 

  1. Изпълнение на строително - монтажни работи в съответствие с изискванията на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ, техническите спецификации, проектите във фаза „Работен проект“, предписанията и заповедите в Заповедната книга и количествено - стойностните сметки, както и с правилата за изпълнение на строителни и монтажни работи и на мерките за опазване на живота и здравето на хората на строителната площадка.
  2. Доставка и влагане в строителството на необходимите строителни продукти, материали, съоръжения и т.н., в съответствие с основните изисквания към строежите, както и спазване на технологичните изисквания за влагането им.
  3. Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
  4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
  5. Изготвяне на цялата необходима строителна документация, съгласно изискванията на ЗУТ и Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и друга документация изискваща се от закони и нормативни документи и необходима за изпълнението предмета на договора.
  6. Изготвяне на екзекутивна документация за строежа.

обществената поръчка е публикувана под уникален № в ПОП 

 
00189-2018-0007

Създадена на 27.03.2018г. Обявление за приключен договор ОП-30/16.10.2018 год. Дата на качване: 26.07.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 05.11.2018

 Приложения Дата на качване: 05.11.2018

 Ценово предложение Дата на качване: 05.11.2018

 Техническо предложение Дата на качване: 05.11.2018

 Договор ОП-30 Дата на качване: 05.11.2018

 Решение за определяне на изпълнител Дата на качване: 21.09.2018

 Доклад от работа накомисията Дата на качване: 21.09.2018

 Протокол № 3 от работа на комисията Дата на качване: 21.09.2018

 Протокол № 2 от работа на комисията Дата на качване: 21.09.2018

 Съобщение за отваряне на ценовите предложения Дата на качване: 13.09.2018

 Протокол № 1 от работа на комисията Дата на качване: 27.07.2018

 Покана Дата на качване: 18.07.2018

 Решение Дата на качване: 18.07.2018

 Съобщение за налагане на временна мярка спиране на процедурата Дата на качване: 09.05.2018

 Отговор на запитване Дата на качване: 02.05.2018

 Отговор на запитване Дата на качване: 26.04.2018

 Приложения - образци Дата на качване: 30.03.2018

 ЕЕДОП-pdf с подпис Дата на качване: 30.03.2018

 еЕЕДОП Дата на качване: 30.03.2018

 Методика за оценка Дата на качване: 30.03.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 30.03.2018

 Документация за участие Дата на качване: 30.03.2018

 Обявление Дата на качване: 30.03.2018

 Решение Дата на качване: 30.03.2018

 КС Дата на качване: 30.03.2018

 ПУСО - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 ПБЗ - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 ПАБ - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 Електро - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 ВиК - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 Архитектура Дата на качване: 30.03.2018

 Оценка ЕЕ - Приложение Дата на качване: 30.03.2018

 ОВК-Приложение Дата на качване: 30.03.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi