Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Избор на изпълнител за осъществяване на строителен надзор на обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1"Създадена на дата 02.03.2018г.

Поръчката е публикувана под уникален № 

00189-2018-0005 в ПОП. 

Целта на възлаганата поръчка е да се гарантира законосъобразното изпълнение на строежите съгласно българското законодателство, чрез осъществяване на строителен надзор на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1), с L =2 353,31 м’ ”

С изпълнението на конкретни дейности, предмет на договора за възлагане на обществената поръчка се очакват резултати както следва:

Осъществен строителен надзор върху изпълнение на строителните дейности. Спазени разпоредбите на ЗУТ, относно осъществяването на строителен надзор във връзка с категорията на строежите;

Упражнен контрол по отношение на качествено извършени строително- монтажни дейности. Контрол при прилагането на разпоредбите за безопасни и здравословни условия на труд и управление на строителните отпадъци;

Ефективен строителен надзор - контрол по качеството и количеството, мониторинг на прогреса и администрацията на строителните работи;

Оформена и съгласувана техническа документация, вкл. издадени актове, сертификати за извършени работи, други свързани със строителния процес документи;

  Обявление за приключване на договор Дата на качване: 28.03.2022

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.07.2018

 Договор ОП-19 Дата на качване: 24.07.2018

 Решение № 0360 от 23.04.2018 г. Дата на качване: 23.04.2018

 Протокол № 4 Дата на качване: 23.04.2018

 Протокол № 3 Дата на качване: 23.04.2018

 Протокол № 2 Дата на качване: 23.04.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 10.04.2018

 Протокол № 1 от 27.03.2018 г. Дата на качване: 28.03.2018

 Образци Дата на качване: 02.03.2018

 Документация за участие Дата на качване: 02.03.2018

 Обявление Дата на качване: 02.03.2018

 Решение Дата на качване: 02.03.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi