Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Детска градина “Слънце“ гр. СевлиевоДетска градина “Слънце“  гр. Севлиево

ДГ „Слънце“ е най-голямото детско заведение в гр.Севлиево след обединението на четири детски заведения през 2000 година с утвърдено име, като образователна институция, традиции и авторитет. ДГ „Слънце“- филиал № 1 има 4 яслени групи и се намира на ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ №1.

ДГ „Слънце“- основна сграда с 4 предучилищни групи и седалище е на ул. „Ненко Илиев“ №1.

ДГ „Слънце“- филиал № 2 с 4 предучилищни групи се намира на ул. „Стоян Бъчваров“ № 4.

В детска градина "Слънце" обучението е светско, стилът на общуване – официален. Работи по одобрени програми от МОН. Създадени са: подходящата среда за развитие на творческия потенциал и детското въображение.

I. МИСИЯ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

ДГ “Слънце“ създава условия за цялостно развитие на детската личност. Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно – нравственото, социалното, емоционалното, и творческото развитие на децата, отчитайки значението на играта в процеса на педагогическото взаимодействие.

II. ВИЗИЯТА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

ДГ „ Слънце” гр. Севлиево да бъде:

Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Предпочитана среда за деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно физическо развитие и комфорт.

Център за родители търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация.

 III. ПРИОРИТЕТИ ЗА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ

1.Издигане равнището на образователно – възпитателната работа в детското заведение.

2.Превръщане на детското заведение в привлекателен център за развитие, изява и творчество на децата.

3.Утвърждаване на собствен модел на работа с децата, ориентиран към динамиката на развитие на всяко дете, овладяване на национални и общочовешки ценности, тясно свързани със семейството.

4.Създаване на оптимална среда и социално – педагогически комфорт за интелектуалното и индивидуално развитие на всяко дете.

Детска градина "Слънце" изгражда своя уникален облик, търсейки хармония между следните компоненти: образователна общност, работеща като екип на всички нива, учителски екип, съставен от професионалисти, родители, активно включени в процеса на възпитание;

Детският свят на ДГ„Слънце“ е основан на хармонично преливане на дейности – интелектуални, двигателни, игрови, креативни, ситуативни, естетически, творчески…

В ежедневната програма са координирани послания за изграждане на ценностна система в дух на добросърдечност, толерантност, сътрудничество, самостоятелност, собствен избор.

Създаваме позитивно отношение към езика, културата и традициите и осигуряваме приемственост в училищното обучение.

Предлагаме допълнителни езикови дейности – английски и руски език и в творчески школи: изобразително изкуство, народни хора, спортни танци, бойни изкуства, футбол.

Детска градина „Слънце“ е единствената в град Севлиево, и измежду 35 пилотни детски градини в страната работеща по реализирането на проект BG05M20PO1–3.003 – 0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски структурни и инвестиционни фондове. Работата по проекта осигурява психолого – логопедична помощ за децата от квалифицирани специалисти.

ДГ „Слънце“ е кътче спокойно и сигурно, където децата са обгрижени, възпитавани и обучавани с много обич, топлина и разбиране. Всеки ден, в игри и забавления, ние събуждаме детската сензорика, създаваме интелектуални провокации, вълнуваме със средствата на изкуството, стимулираме пълно разгръщане на заложби, способности, таланти. Даваме свобода на избор и широки възможности за стимулиране на инициативата, желанието и готовността за учене като не забравяме, че играта е работата на децата, учението - удоволствие и забавление, радостта - детската мотивация.

 Контакти: адрес: гр. Севлиево, п.к. 5400, ул. „Ненко Илиев“ № 1,телефони: 0675/3 28 59 – директор 0675/ 3 28 51 – ЗАТС, 0675/ 32858 – филиал № 1, 0675/ 3 28 49 – филиал № 2,еmail: dgslance_s@abv.bg,www.dg-slynce-sevlievo.com


« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi