Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1Видът на процедурата е "публично състезание" съгласно чл.20, ал.2, т.1 във вр. с чл.176-181 от ЗОП. 

Предмет на обществената поръчка е „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките“ и източен водопроводен клон за питейна вода“, Подобект „Източен водопровод, клон от ПСПВ "Стоките" до разпределителна шахта при с. Буря - с. Добромирка – ЕТАП 1, Участък: ВОДОПРОВОД от т. 38 до т. 57 и от т. 74 до т. 1120 (ОШ № 1), с L =2 353,31 м’ ”, a неин обект е изпълнението на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Подлежащият на реконструкция и подмяна преносен водопровод е с изтекъл експлоатационен срок, в много лошо техническо състояние, с чести и сериозни аварии, водещи до прекъсване на водоподаването по него, които изключително затрудняват и влошават предоставянето на водоснабдителната услуга на потребителите в населените места на общините Априлци, Севлиево, Габрово и Дряново, които се водоснабдяват от централната водоснабдителна система.

Създадена на 19.02.2018г.

Поръчката е публикувана под уникален номер в РОП 

 
00189-2018-0004

Линк към ПСД: https://ndox.abv.bg/download?id=df5f648733 Обявление за приключил Договор ОП-20 от 2018г. Дата на качване: 10.08.2021

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 24.07.2018

 Договор ОП-20 Дата на качване: 24.07.2018

 Решение за класиране Дата на качване: 03.05.2018

 Протокол №3 от работа на комисия Дата на качване: 03.05.2018

 Протокол №2 от работа на комисия Дата на качване: 03.05.2018

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 27.04.2018

 Протокол № 1 от 02.04.2018 г. Дата на качване: 04.04.2018

 Разяснение по отправено запитване Дата на качване: 13.03.2018

 СD за участниците приложения Дата на качване: 19.02.2018

 Образци Дата на качване: 19.02.2018

 Техническа спецификация Дата на качване: 19.02.2018

 Документация за участие Дата на качване: 19.02.2018

 Решение Дата на качване: 19.02.2018

 Обявление за поръчка Дата на качване: 19.02.2018

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi