Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници по републиканската транспортнa схеми от квотата на Община Севлиево по aвтобусна линия: Севлиево - Горско Косово;Процедура на пряко договаряне с определени лица с предмет: „Възлагане на обществен превоз на пътници  по републиканската транспортнa схеми от квотата на Община Севлиево по aвтобусна линия: Севлиево - Горско Косово, се открива на основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП без никаква промяна в първоначално обявените условия от Възложителя.

Основната цел, която е поставена пред Възложителя, респективно Изпълнителя на обществената поръчка, е да осигури превоз по линията от Републиканската транспортна схема по направление Севлиево - Горско Косово и комфорт на пътниците, при изпълнение на услугата. 

Създадена на дата 06.10.2017г.

Поръчката е публикувана под уникален № 

00189-2017-0013  в ПОП

  Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 27.11.2017

 Договор № ОП-34/22.11.2017г. с Приложения Дата на качване: 27.11.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 20.10.2017

 Доклад по чл 67, ал. 6 във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП Дата на качване: 20.10.2017

 Протокол по чл. 67, ал. 2 от ППЗОП Дата на качване: 20.10.2017

 Образци документация за представяне на поканата. Дата на качване: 06.10.2017

 Техническа спецификация Дата на качване: 06.10.2017

 Покана Дата на качване: 06.10.2017

 Решение за откриване на процедура Дата на качване: 06.10.2017

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi