Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


„ Избор на оператор за експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация – град Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново и Сухиндол“Прогнозна стойност за изпълнение на  обществената поръчка е   в размер  до  2 850 000 лева /два милиона осемстотин и петдесет хиляди лева/ без ДДС. Стойността на обществената поръчка включва цената на всички свързани с изпълнението на поръчката разходи, в това число разходи за мобилизация, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за изпълнителя.
Kато оператор за експлоатация и стопанисване на Сепарираща инсталация - гр. Севлиево, обслужваща общините Севлиево, Дряново, Сухиндол, включващи следните основни дейности:
1. Приемане за сепариране на смесени битови отпадъци от общините Севлиево, Дряново и Сухиндол, отделяне на рециклируеми отпадъчни материали (стъкло, метали, пластмаси, хартия и картон); производство на RDF-гориво от отпадъци; транспортиране на нерециклируемите отпадъци от инсталацията за сепариране до клетка от Регионално депо Севлиево.
2. Транспортиране и предаване на RDF-гориво от отпадъци до посочена от възложителя инсталация за изгаряне с оползотворяване на енергията; транспортиране на инфилтрата от шахта за инфилтрат, разположена на площадката, до локална ПСОВ към Регионално депо Севлиево.
3.Съпътстващи задължения и дейности, свързващи с изпълнението на поръчката:
3.1 Постигане на целите на общините по чл. 31, ал. 1, т. 1 от ЗУО, както следва:
до 1 януари 2018 г. – да бъдат предадени за рециклиране най-малко 40 на сто от общото тегло на образуваните отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
до 1 януари 2020 г. – да бъдат предадени за рециклиране най-малко 50 на сто от общото тегло на образуваните отпадъци, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло;
3.2. Водене на отчетност и докладване съгласно Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; водене на отчетност за количествата на рециклируемите отпадъчни материали, образувани на площадката и предадени за рециклиране; документиране и докладване;
3.3 Поддържане на сградите, конструкциите, инсталациите, съоръженията, елементите на техническата инфраструктура и мобилното експлоатационно оборудване по начин, който гарантира техническата им изправност, съобразно предвидения за тях режим на работа,  безопасното им функциониране, както и опазване на здравето и безопасността на работещите в тях;
3.4 Заплащане на консумираната електроенергия, таксата за водоползване, горива и други консумативи и материали обезпечаващи функционирането на инсталациите, както и дължимите данъци върху недвижимите имоти и такса „битови отпадъци“;
3.5 Охрана на всички сгради, конструкции, инсталации, съоръжения, елементи на техническата инфраструктура и мобилно експлоатационно оборудване, включени в тях в т.ч. денонощно физическо наблюдение и постоянна телефонна връзка за известяване за евентуални пожари или други инциденти в района на инсталацията.
3.6 Изпълняване на други дейности и мерки, обезпечаващи нормалната експлоатация и поддръжка на обекта, подробно описани в Техническата спецификация,  Техническия проект за изграждане на обект СЕПАРИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ гр. Севлиево.
 
публикувана по № 00189-2016-0017 в РОП


 Обявление за изменение Дата на качване: 02.05.2019

 Обявление за приключване на договор Дата на качване: 10.02.2022

 Допълнително споразумение № 1 към ОП-2 Дата на качване: 02.05.2019

 Обявление за възложена поръчка Дата на качване: 26.01.2017

 Договор № ОП-2/06.01.2017г. с Приложения Дата на качване: 26.01.2017

 Решение за класиране Дата на качване: 23.12.2016

 Доклад от дейността на комисия Дата на качване: 23.12.2016

 Протокол №3 по чл. 57, ал. 2-3 във връзка с чл. 58 от ППЗОП Дата на качване: 23.12.2016

 Протокол №2 по чл. 54, ал. 12 и чл. 56, ал. 1-3 от ППЗОП Дата на качване: 23.12.2016

 Протокол №1 по чл. 54, ал. 7 от работа на комисия Дата на качване: 23.12.2016

 Съобщение за отваряне на цени Дата на качване: 20.12.2016

 Протокол № 1 по чл. 54, ал. 7 от ЗОП Дата на качване: 31.10.2016

 Образци документация Дата на качване: 26.09.2016

 Документация за участие Дата на качване: 26.09.2016

 Обявление Дата на качване: 26.09.2016

 Решение в АОП Дата на качване: 26.09.2016

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi