Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 9 от 22.07.2014 от 25.07.2014

 № 136 Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи през 2014 г.

 № 137 Изменение на „Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево”

 № 138 Промяна в Наредбата за управление на горските територии - собственост на Община Севлиево / Приета с решение № 128 от 27.06.2012г. /

 № 139 Допълнение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост на община Севлиево

 № 140 Изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево“

 № 141 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имоти частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 № 142 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 № 143 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имот частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба на имот частна общинска собственост в с. Добромирка, община Севлиево

 № 144 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г. и продажба на имоти - земеделски земи, частна общинска собственост. Одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за имотите

 № 145 Отдаване под наем на имот, представляващ обособена част от поземлен имот с обща площ 16210 кв. м. с идентификатор 65927.501.4077 – публична общинска собственост, а именно „Мултифункционално мини игрище“ в гр. Севлиево

 № 146 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на наследниците на Никола Костадинов Кадиев

 № 147 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие гр. Севлиево

 № 148 Откриване на процедура за разделяне на имот № 019001 с начин на трайно ползване храсти, находящ се в с. Батошево, община Севлиево. Одобряване на скици-проект за образуване на три нови имота

 № 149 Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти № №016040, 016063, 016075, 016078 по Картата за възстановена собственост на с.Търхово, община Севлиево и имот №097012 по Картата за възстановена собственост на с. Крушево, община Севлиево от пасище, мера на ливада

 № 150 Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти от пасище, мера, нива, изоставени трайни насаждения и използвана ливада на друга селскостопанска територия

 № 151 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на „Севлиевогаз 2000” АД гр. Севлиево

 № 152 Избиране одитор на „Бяла” ЕООД, гр. Севлиево

 № 153 Избиране одитор на „Общински пазари-Севлиево” ЕООД, гр. Севлиево

 № 154 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на град Севлиево за УПИ ХХVIII – „Кооперативен пазар” и УПИ ХХХI от кв.48

 № 155 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на част от ПИ 035076 в землището на с. Богатово за изграждане на съоръжение за компостиране на биоразградими и зелени отпадъци

 № 156 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 48742.535.7 в мах. „Браева могила” в землището на с. Млечево

 № 157 Даване на съгласие за учредяване на право на преминаване през ПИ 117092 за осигуряване на транспортен достъп и обслужване на ПИ 165002, м. „Чешмерлика” в землището на с. Горна Росица

 № 158 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод до ПИ 125058, в който е изграден „Цех за здравословни храни” в землището на с. Горна Росица

 № 159 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПП/ за трасета на мрежа ниско напрежение и водопровод за захранване на обект: „Къща за гости” в ПИ 250010, ПИ 24019 и ПИ 246026 в м. „Армането” в землището на с. „Кръвеник”, община Севлиево

 № 160 Даване на разрешение за изработване на подроен устройствен план – парцеларен план за трасе на водопровод и електропровод, обслужващи ПИ 035050 в землището на с. Кормянско

 № 161 Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път „Марински кладенец – Зеленикова поляна” в землището на с. Стоките

 № 162 Одобряване на подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на горски автомобилен път „Кладев рът – Осеникова поляна” в землището на с. Стоките

 № 163 Провеждане на конкурс за възлагане изпълнението на автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Севлиево.

 № 164 Отчет за изпълнение на решенията на Общинския съвет – Севлиево от 01.01.2014 г. до 30.05.2014 г.

 № 165 Приемане на предложение до Министерство на образованието и науката за включване на училища от община Севлиево в Списъка на средищните училища в Република България през 2015 г.

 № 166 Отпускане на персонална пенсия на детето Мерт Нарцисов Александров

 № 167 Предоставяне финансова помощ на Хакан Халми, състезател на мотоциклетен спортен клуб Севлиево

 № 168 Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за обществена подкрепа (ЦОП) гр.Севлиево от 40 места на 50 места, считано от 01.01.2015 г.

 № 169 Увеличаване капацитета на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психични разстройства 2 в с.Батошево и намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Батошево, община Севлиево, считано от 01.01.2015 г.

 № 170 Даване на съгласие за извършване на делба на ПИ 035076 в землището на с. Богатово

 № 171 Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост на община Севлиево за 2014 г. във връзка с обявяването на обект от първостепенно значение: „Изграждане на съоръжение за компостиране на биоотпадъци и прилагане на модел за разделно събиране в община Севлиево“

 № 172 Попълване състава на ПК „Здравеопазване и социални дейности”, ПК „Екология и рационално използване на природните ресурси” и ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности”

 № 173 Одобрени кандидати за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция на семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi