Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 7 от 27.05.2014 от 30.05.2014

 № 100 Приемане на годишните счетоводни отчети и баланси на търговските дружества с общинско участие на община Севлиево за 2013 г., отчети за дейността, освобождаване на управителите им от отговорност, разпределение на реализираната печалба и определяне размера на дивидента, дължим на Община Севлиево

 № 101 Определяне начина на гласуване в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово

 № 102 Приемане на Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Севлиево

 № 103 Допълване Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост през 2014 г., продажба на имот частна общинска собственост, одобряване на пазарна оценка и определяне на пазарна цена за продажба

 № 104 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 105 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на сгради частна общинска собственост в с.Богатово, община Севлиево

 № 106 Обявяване на имоти за публична общинска собственост

 № 107 Отдаване под наем на недвижими имоти публична и частна общинска собственост

 № 108 Прекратяване на съсобственост върху недвижими имоти между общината и юридически лица чрез изкупуване дела на Община Севлиево

 № 109 Учредяване право на строеж в УПИ Х кв. 14 по плана на гр. Севлиево

 № 110 Промяна начина на трайно ползване на поземлен имот № 140035 по Картата на възстановена собственост на с.Шумата, община Севлиево от пасище, мера на изоставени трайни насаждения

 № 111 Промяна начина на трайно ползване на поземлени имоти №186001 и №186002 по Картата на възстановена собственост на с. Градница, община Севлиево от ниви на трайни насаждения

 № 112 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие - гр. Севлиево

 № 113 Предоставяне на имот ПИ№109010 – общински поземлен фонд по чл.19 от ЗСПЗЗ в землището на с. Кръвеник на Общинска служба по земеделие - гр. Севлиево

 № 114 Даване на съгласие за поставяне на монументално-декоративни елементи - скулптурни изображения на лъвове – в двата края на моста над р. Росица на ул. „Великотърновско шосе”

 № 115 Даване на съгласие за поставяне на територията на парк „Казармите” -в УПИ ІІІ „За музей, летен амфитеатър и площад” от кв. 11 по плана на гр. Севлиево - на паметник на загиналите във войните от гр. Севлиево

 № 116 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 65927.79.92 в землището на гр. Севлиево за разширяване на производствената площадка на „Паралел” ЕООД в ПИ 65927.518.2 в землището на гр. Севлиево

 № 117 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Дамяново, община Севлиево за създаване на улица от осова точка 101 до осова точка 123

 № 118 Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция за проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево”

 № 119 Собствеността на ВиК системите и съоръженията, които са включени в активите на „Бяла” ЕООД

 № 120 Определяне на индивидуалната основна месечна заплата на Кмета на община Севлиево, считано от 01.06.2014 г.

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi