Административен регистър
Общ устройствен план
Индекс на качеството на въздуха
Национална телефонна линия за деца 116 111
Сигнали за неработещо улично осветление

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общински съвет с ПРОТОКОЛ № 4 от 25.03.2014 от 02.04.2014

 № 049 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2013 г.

 № 050 Приемане списък на общинските жилища съобразно тяхното предназначение през 2014 г.

 № 051 Одобряване на пазарни оценки и определяне на пазарни цени за продажба на недвижими имоти

 № 052 Продажба на имоти-земеделски земи, частна общинска собственост

 № 053 Продажба на имот - частна общинска собственост в с.Сенник, община Севлиево

 № 054 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на Общинска служба по земеделие

 № 055 Отмяна на решение №005/30.01.2014 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 056 Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с Решение № 184 от 31.10.2012г. на Общински съвет-Севлиево, изм. с Решение №164/29.10.2013г. на Общински съвет-Севлиево/

 № 057 Приемане на Програма за закрила на детето в Община Севлиево за 2014 година

 № 058 Актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалното подпомагане в община Севлиево

 № 059 Актуализиране състава на Комисия за детето в община Севлиево

 № 060 Даване на съгласие за частично изменение на ПУП за УПИ ХІІ-4532 от кв. 149 по плана гр. Севлиево

 № 061 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ за трасе на газопроводно отклонение до производствена площадка на „Паралел“ – ЕООД в поземлен имот ПИ 65927.518.2 по кадастрална карта на землище гр. Севлиево

 № 062 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ 65927.116.2 в местност „Чакала” в землището гр. Севлиево и на парцеларни планове за трасета на довеждащи проводи на техническата инфраструктура до горепосочения имот

 № 063 Даване на съгласие за включване на ПИ 65927.520.23, ПИ 65927.520.24 и ПИ 65927.520.4260 по кадастралната карта на гр.Севлиево в строителните граници на гр.Севлиево

 № 064 Даване на съгласие за частично изменение на ЗРП на с. Петко Славейков за ПИ 48 от кв. 16 по плана на селото

 № 065 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 041022 и ПИ 041023 в землището на с. Агатово, община Севлиево

 № 066 Допълнение на решение № 176 от 29.10.2013 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 067 Изменение на решение № 044 от 25.02.2014 г. на Общински съвет - Севлиево

 № 068 Приемане на Правилник за финансово подпомагане на изследвания и процедури, свързани с асистирана репродукция за семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на семейни начала на територията на Община Севлиево

 № 069 Утвърждаване на погасителен план към доставчици на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов“ ЕООД гр.Севлиево във връзка с изпълнение на т.3 от решение № 137/18.09.2013г. на ОбС

 № 070 Отпускане на еднократна финансова помощ от Бюджета на Община Севлиево за 2014 година за покриване неотложни разходи на пострадали лица, в резултат на взрив, възникнал на 08.03.2014 година на ул. „Васил Левски” № 54, гр.Севлиево

« назад


Достъп за глухи лица
Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на   жилищния сграден фонд
I Love Bulgaria
Pr_grajdani
Pr_NPO
Pr_firmi