Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ № 10 от 26.11.2013

 № 180 Приемане план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци на територията на община Севлиево през 2014 година

 № 181 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива ва община Севлиево

 № 182 Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, нохадящи се в гр.Севлиево, представляващи места за разпологане на преместваеми съоръжения

 № 183 Предоставяне право за безвъзмездно управление на недвижими имоти на Агенция по геодезия, картография и кадастър

 № 184 Продажба на имоти – земеделски земи, частна общинска собственост

 № 185 Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр.Севлиево за УПИ ІV – „Районна обединена болница” от кв.14

 № 186 Даване на съгласие за частично изменение на застроителния и регулационен план на гр.Севлиево за УПИ ХІІІ от кв.50

 № 187 Разрешение за изработване на общ устройствен план на територията на община Севлиево и одобряване на задание за същия

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево