Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Решения на Общинския съвет с ПРОТОКОЛ №1 от 25.01.2011

 № 008 Кандидатстване на община Севлиево с проект по ОП "Регионално развитие" 2007-2013, Приоритетна ос 1: "Устойчиво и интегрирано градско развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ : BG161PO001/1.1-10/2010 "Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития"

 № 007 Приемане на Годишен календарен план на културните изяви в община Севлиево за 2011г.

 № 006 Приемане на Календарен план на спортно-туристическата дейност в община Севлиево през 2011г.

 № 005 Приемане на програма за разпореждане с имоти -общинска собственост за 2011 година

 № 004 Изменения и допълнения в Наредбата за притежаване и отглеждане на кучета на територията на община Севлиево

 № 003 Изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Севлиево

 № 002 Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Севлиево

 № 001 Приемане План-сметка за определяне такса за битови отпадъци в община Севлиево през 2011г.

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево