Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Дневен ред на заседание № 3, което ще се проведе на 26.03.2013 г. 

ПОКАНА № 3

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ

общинските съветници на заседание на 26 март 2013 г. /вторник/ от 14.00 ч. в заседателната зала на Община Севлиево при следния

ДНЕВЕН РЕД:

ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

            1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНАТА:

 

1.1. Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2012 г.

1.2. Приемане на списък на общинските жилища, съобразно тяхното предназначение

1.3. Продажба на имоти - частна общинска собственост

1.4. Обявяване на имоти за публична общинска собственост

1.5. Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

1.6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

1.7. Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

1.8. Изменение на Учредителния акт на „Медицински цeнтър 1-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

1.9. Изменение на Учредителния акт на  МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

1.10. Предоставяне на субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на МБАЛ ”Д-р Ст.Христов” ЕООД – гр.Севлиево

1.11. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община    Севлиево

1.12. Очет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда  на община Севлиево

1.13. Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.589.1 в махала „Долно Селище” в землището на с.Стоките

1.14. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за ПИ 65927.20.6 в землището на гр.Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно застрояване

1.15. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за ПИ 060027 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

1.16. Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за  ПИ 060031 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

1.17. Даване на съгласие за поставянето на паметна плоча на генерал Христо Чаракчиев в УПИ ХVІІ, отреден за „Обществено жилищно строителство”, от кв.104  по плана на гр.Севлиево

1.18.  Откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Памука”, с.Шумата

1.19. Кандидатстване на община Севлиево за финансиране по схема BG161РО001/5-03/2012 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

1.20. Кандидатстване по схема „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността, Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013" 

 

Докладва:  д-р  Иван Иванов

 

2.       ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПОСТОЯННИ КОМИСИИ И ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

2.1. Попълване състава на ПК „Земеделие и гори” и ПК „Бюджет, финанси и стопански дейностии избиране председател на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности

 

Докладва:  д-р Явор Памукчиев

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС

 / д-р Явор Памукчиев /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              График за провеждане на заседания на постоянните комисии

 1.1 Отчет за състоянието, управлението и разпореждането с общинска собственост през 2012 г.

 1.2 Приемане на списък на общинските жилища, съобразно тяхното предназначение

 1.3 Продажба на имоти - частна общинска собственост

 1.4 Обявяване на имоти за публична общинска собственост

 1.5 Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за срок от една година без търг или конкурс

 1.6 Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд на общинска служба по земеделие

 1.7 Съгласие за предоставяне на общински пасища и мери за ползване от земеделски стопани

 1.8 Изменение на Учредителния акт на „Медицински цeнтър 1-Севлиево” ЕООД гр.Севлиево

 1.9 Изменение на Учредителния акт на МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” ЕООД гр.Севлиево

 1.10 Предоставяне на субсидия за нефинансови предприятия за текуща дейност на МБАЛ ”Д-р Ст.Христов” ЕООД – гр.Севлиево

 1.11 Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Севлиево

 1.12 Очет за изпълнението на Програма за опазване на околната среда на община Севлиево

 Приложение към т.1.12

 1.13 Предложение за отстраняване на контактна зона при изработване на кадастрална карта и регистри за поземлен имот ПИ 69417.589.1 в махала „Долно Селище” в землището на с.Стоките

 1.14 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за ПИ 65927.20.6 в землището на гр.Севлиево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – жилищно застрояване

 1.15 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за ПИ 060027 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

 1.16 Даване на разрешение за изработване на подробен устройствен план -план за застрояване - за ПИ 060031 в землището на с.Душево във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - птицеферма

 1.17 Даване на съгласие за поставянето на паметна плоча на генерал Христо Чаракчиев в УПИ ХVІІ, отреден за „Обществено жилищно строителство”, от кв.104 по плана на гр.Севлиево

 1.19 Кандидатстване на община Севлиево за финансиране по схема BG161РО001/5-03/2012 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ІІ”, Операция 5.3. „Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР, Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”

 1.20 Кандидатстване по схема „Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността., Приоритетна ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика”, основна област на интервенция 5.2. „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013"

 2.1 Попълване състава на ПК„Земеделие и гори” и ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности”и избиране председател на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности”

« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево