Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

22.04.2020

Община Севлиево подписа Анекс към Договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево” с разширяване на потребителите във връзка с преодоляване на последиците от короновирусОбщина Севлиево подписа Анекс към Договор за изпълнение на проект ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево” с разширяване на потребителите във връзка с преодоляване на последиците от короновирус

На 22.04.2020 г. Община Севлиево подписа Допълнително споразумение към Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9ОP001-2.101 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”. Анексът сключен с Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ е на стойност 160 500,00 лева.

Основната цел на дейностите по Компонент 3 е да се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътсващия го наложителен период на социална изолация, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Предвид разпоредбите за ограничаване движението на хора е необходимо общината да създаде условия за осигуряване на жизненоважни продукти за населението с цел неговата защита.

Споразумението обхваща следните дейности за изпълнение:

  • Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса;
  • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  • Осигуряване на лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, предоставящи услугите.

Дейностите предвиждат да обхванат 100 лица от следните целеви групи:

  • Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
  • Хора с увреждания;
  • Възрастни в риск (в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот; в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с COVID-19; самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами.

Дейностите по Компонент 3 ще се изпълняват чрез наетия персонал съобразно всички препоръки за защита от предаване на коронавирус и служебна карта, която удостоверява дейността.

Анексът е сключен към Административен договор BG05M9OP001-2.040-0114-C01 от

26.07.2019 г. за проект BG05M9OP001-2.040-0114-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ по процедура ВС05М9ОР001 -2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Безвъзмездната финансова помощ за дейностите по процедура BG05M9ОP001-2.101 ,,Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” е в размер на 160 500,00 лева, като размерът на европейското финансиране е 136 425,00 лева (85%), а размерът на националното съфинансиране - 24 075,00 лева (15%).

Лице за контакт:

Силвия Ангелова – ръководител на проекта - 0675 396 184, 0878 621 353, 

e-mail:    s_angelova@sevlievo.bg

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево