Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

06.03.2020

119 хора с увреждания и възрастни хора от града и селата получават мобилни здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“ 

119 хора с увреждания и възрастни хора от града и селата получават мобилни здравно-социални услуги по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“

 

От началото на месец януари, Община Севлиево чрез Домашен социален патронаж, предоставя интегрирани здравно-социални услуги на лица с увреждания и възрастни хора със затруднения в самообслужването. Всеки от 119-те потребители, които се обслужват към момента,  получава здравна и/или социална услуга до 2 часа на ден, съобразно желанието и изготвената оценка на потребностите. Дейностите се реализират в изпълнение на проект №ВG05М90Р001-2.040-0014-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Севлиево“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Стойността на проекта възлиза на 339 199,28 лв., като сумата е изцяло принос на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

За изпълнение на интегрираните услуги са назначени следните специалисти: координатор на услугата, социален работник, психолог, 4 медицински сестри, 16 асистента и шофьор. Екипът за предоставяне на услугата премина обучение, в рамките на което в синхрон с утвърдената от Министерство на здравеопазването „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“ се запозна с правната рамка на патронажната грижа за възрастни хора и лица с увреждания, спецификата на грижите за възрастни хора и хора с увреждания, задоволяване на основни социално-битови потребности, комуникация с потребителя и неговите близки, извършване на медицински манипулации, промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, медицински и здравни грижи и дейности. Обучените получиха удостоверения за преминатото обучение от обучаващата организация. По проекта е предвидено и надграждащо обучение, което ще се проведе в средата на календарната година. Темите на надграждащото обучение се определят от обратната връзка, дадена от специалистите по здравни грижи и специалистите по социални дейности по време на въвеждащото обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на патронажната грижа.

До този момент са включени потребители от града и следните села: Агатово, Богатово, Сенник, Батошево, Шумата, Хирево, Добромирка, Душево, Бериево, Крушево и Дамяново. За изпълнение на мобилната услуга по проекта бе закупен автомобил, което позволява на екипа от специалисти да обходи населените места, където живеят потребителите и да предоставят необходимите услуги своевременно.

В рамките на дейностите за „здравна услуга“ обучените медицински специалисти  предоставят и събират здравна информация за потребителите, извършват дейности по промоция на здравето, превенция и профилактика на болестите, измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс и температура), здравни услуги и манипулации, съгласно „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора и хора с увреждания”, извършват дейности по ресоциализация, реадаптация и рехабилитация.

Специалистите по социални дейности извършват домашни посещения и дейности, съобразно изготвената оценка на потребностите по предварително изготвен график, предоставят услуги за удовлетворяване на хигиенно-битови потребности като пазаруване, поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателите, оказват помощ при поддържане на личната хигиена, придружаване извън дома, извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на потребителя и др.

По проекта се изпълнява и дейността „Психологическа подкрепа и консултиране“. Консултирането е процес на установяване на сътруднически взаимоотношения, които се използват, за да подпомогнат потребителите на услугата в справянето им с ежедневните трудности, породени от увреждане или преклонна възраст.

Капацитетът на услугата е 137 потребителя, а целта на проекта е да подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, вкл. с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в техните домове.

Услугите по проекта ще се предоставя до края на календарната година, а право да се включват, при наличие на свободни места и установена необходимост за ползване на услугите, имат граждани, които отговарят на следните изисквания:

• пълнолетни лица с различни по тежест увреждания посочени в ЕР на ТЕЛК, които пречат на самостоятелния им начин на живот и се нуждаят от наблюдение на физиологични показатели, извършване на медицински манипулации, назначени от лекар в домашна среда;

• лица без ЕР от ТЕЛК над 65 г. , в т.ч. самотноживеещи лица с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Севлиево, които не могат да се справят сами в ежедневието си и се нуждаят от медицинско наблюдение, психологическа подкрепа, подпомагане в ежедневно-битовите дейности с цел превенция за постъпване в институция, както и такива лица с различни хронични заболявания, изискващи контрол на физиологичните показатели, медицински манипулации, психологическа помощ и подкрепа в извършване на ежедневни дейности.

 

Лица за контакти:

Силвия Ангелова – ръководител на проекта - 0675 396 184, 0878 621 353;

Стела Драгнева – координатор на услугата „Патронажна грижа“ в Домашен социален патронаж – 0675 3 38 66, 0879 258 425

 


« назадИзработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево